VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Definice
  1. Pro účel těchto VOP mají následující výrazy a fráze začínající velkým písmenem níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak nebo pokud ustanovení Smlouvy, potvrzené Objednávky nebo přílohy Smlouvy nestanoví jinak. Smlouva, potvrzená Objednávka nebo příloha Smlouvy má tedy přednost před VOP.
   1. Akceptace znamená přijetí nabídky na uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím aktivace tlačítka vedoucího k dokončení nákupního procesu;
   2. Ceník znamená přehled Odměn LUSIFY za poskytnutí služeb a nákladů hrazených LUSIFY nebo Uživatelem dostupný na https://lusify.cz/cenik;
   3. Formulář znamená webový formulář na adrese: https://lusify.cz/;
   4. Internetová adresa – internetová adresa https://lusify.cz/;
   5. IS – movitá nehmotná věc – (původní) počítačový program, tedy informační systém (e-shop) provozovaný LUSIFY dostupný z Internetové adresy;
   6. Kupní cena znamená cenu Zboží při Akceptaci a je stejná nebo vyšší než Minimální kupní cena;
   7. Kupní smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi LUSIFY a třetí osobou na dodání Zboží nabízeného Uživatelem v IS na základě Akceptace nabídky za podmínek dále stanovených touto Kupní smlouvou. Ke splnění závazku z Kupní smlouvy dochází úhradou Kupní ceny LUSIFY;
   8. Linka Zákaznické podpory znamená telefonní číslo LUSIFY +420 731 369 143;
   9. Minimální kupní cena znamená cenu Zboží určenou nebo schválenou Uživatelem ve Formuláři. Pokud Uživatel neurčí výši Minimální kupní ceny, nebo Minimální kupní cenu navrženou LUSIFY neschválí do 5 dnů, má se za to, že výši Minimální kupní ceny Uživatel schválil;
   10. Odměna znamená úplata náležející LUSIFY za poskytnutí služeb dle v těchto VOP a Smlouvy, a to ve výši a za podmínek uvedených v IS;
   11. Přístupové údaje znamená unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze IS při Registraci;
   12. LUSIFY znamená společnost DYNAMEYES s.r.o., IČ: 02649772, se sídlem Andersenova 399/10, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C 221631;
   13. Registrace je elektronická registrace Uživatele do databáze IS provedená vyplněním alespoň povinných registračních údajů, zejména jména, příjmení, emailu a Přístupových údajů, případně dalších údajů požadovaných IS při Registraci (povinné údaje jsou v IS označeny), a jejich následným uložením do databáze IS; Registrace může proběhnout i telefonicky prostřednictvím Linky Zákaznické podpory nebo přes službu třetí strany, zejména přes sociální síť, přes kterou IS Registraci umožní;
   14. Sběrné místo znamená kontaktní místo, kde dochází k osobnímu kontaktu s veřejností nebo Uživatelem a kde jsou poskytovány Služby, jakož i další případné činnosti, které souvisí se Zbožím;
   15. Smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a LUSIFY na dodání Zboží (včetně poskytování služeb), jejímž předmětem je prezentace a prodej Zboží nabízeného v IS Uživatelem, které bylo posouzeno LUSIFY jako prodejné. Uzavřením Smlouvy Uživatel zmocňuje LUSIFY k tomu, aby jménem Uživatele a na jeho účet uzavřel s třetí osobou Kupní smlouvu a přijal Kupní cenu;
   16. Startovací kupní cena znamená cenu Zboží, která nesmí být nižší než Minimální cena Zboží a je určena nebo schválena Uživatelem ve Formuláři jako počáteční prodejní cena Zboží;
   17. Svoz znamená odevzdání Zboží určeného k prodeji, a to (i) osobním odevzdáním na adrese Sběrného místa, nebo (ii) odevzdáním kurýrní či zásilkové službě, která Zboží doručí LUSIFY na náklady LUSIFY, nebo (iii) vyzvednutím zboží LUSIFY u Uživatele, nebo (iv) odesláním LUSIFY na vlastní náklady Uživatelem;
   18. Uživatel znamená fyzickou nebo právnickou osobu, s výjimkou LUSIFY, která využívá služby LUSIFY, bez ohledu na to, zda je podnikatelem či nikoliv;
   19. Uživatelský účet je část IS, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
   20. Zboží znamená jakékoliv zboží, zařízení, software nebo služby (podle popisů Zboží), které jsou uvedeny v popisu Zboží v IS nabízené Uživatelem k prodeji prostřednictvím IS, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.
 2. Předmět VOP
  1. Tyto VOP stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Uživatelem a LUSIFY.
  2. Tyto VOP jsou pro Uživatele závazné již při samotném užití IS.
  3. Uživatel je povinen potvrdit souhlas s těmito VOP aktivním právním jednáním při Registraci nebo před Akceptací. Nový souhlas Uživatele je třeba vždy, když dojde ke změně VOP způsobem stanoveným dále v těchto VOP.
  4. Případná odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP. Pokud by však jakékoli ujednání ve Smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání ve Smlouvě.
 3. IS a Uživatelský účet
  1. Uživatel je oprávněn využívat IS pouze pro svou vlastní potřebu způsobem předvídaným těmito VOP.
  2. Uživatel je oprávněn obracet se se svými připomínkami a žádostmi na LUSIFY prostřednictvím IS, či jiným způsobem uvedeným v IS nebo ve VOP.
  3. Uživatel nesmí při využívání IS jakýmkoliv způsobem zasahovat do IS a technologie LUSIFY nebo používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost IS.
  4. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
  5. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
  6. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou LUSIFY nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně LUSIFY.
  7. Uživatel je povinen neprodleně prostřednictvím IS informovat LUSIFY o všech změnách identifikačních údajů Uživatele uvedených v IS.
 4. Postup před uzavřením Smlouvy, proces uzavření Smlouvy, Smlouva
  1. V případě zájmu Uživatele využít služby LUSIFY, kontaktuje Uživatel LUSIFY, a to buď prostřednictvím Formuláře na internetové adrese, anebo telefonicky na lince zákaznické podpory LUSIFY.
  2. LUSIFY není povinen na poptávku Uživatele reagovat, pokud vyhodnotí, že o Zboží Uživatele nemá zájem, a to i bez udání důvodu.
  3. V případě, že LUSIFY bude mít zájem o Zboží Uživatele, bude kontaktovat Uživatele za účelem Svozu zboží, především způsob, místo a časový interval. V případě, že jako druh Svozu Zboží bude určeno vyzvednutí zboží LUSIFY u Uživatele, je Uživatel povinen dodržet sjednaný čas a místo Svozu. V případě změny ze strany Uživatele, je Uživatel povinen toto LUSIFY nahlásit nejméně 8 hodin před sjednaným termínem Svozu, a to prostřednictvím linky Zákaznické podpory. Uživatel je povinen Zboží připravit ke Svozu ve stavu a obalu způsobilém jeho vyzvednutí, přepravě či převzetí a v takovém stavu jej předat LUSIFY nebo kurýrní či zásilkové službě. Odpovědnost za poškození Zboží přechází na LUSIFY okamžikem jeho převzetím ve skladu LUSIFY.
  4. LUSIFY Zboží po jeho přijetí ve skladu rozbalí, prohlédne a zkontroluje jeho stav a funkčnost. V případě, že LUSIFY po této kontrole zjistí, že Zboží vykazuje vady, nebo že z jiného důvodu nemá o Zboží zájem, může zboží označit za neprodejné a vyzve v IS Uživatele k rozhodnutí ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů, jakým způsobem podle bodu 4.5. bude se Zbožím dále nakládáno. V případě, že se Uživatel ve lhůtě nevyjádří, uděluje tímto LUSIFY souhlas k nakládání se Zbožím dle vlastního uvážení podle bodu 4.5. (i) – (ii).
  5. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je LUSIFY bez dalšího oprávněn (i) Zboží jménem Uživatele darovat třetí osobě pro charitativní účely (pro tento případ Uživatel zmocňuje LUSIFY k uzavření takové darovací smlouvy), (ii) provést bezúplatný převod vlastnického práva ke Zboží za účelem ekologické likvidace v souladu s obecné platnými právními předpisy, (iii) připravit Zboží k osobnímu zpětvzetí ve skladu LUSIFY ve lhůtě maximálně tří (3) dnů, nebo (iv) poslat Uživateli Zboží na jeho náklady na adresu vedenou v Uživatelském účtu nebo na jinou adresu, kterou Uživatel v rámci tohoto úkonu LUSIFY písemně sdělí.
  6. Pokud LUSIFY má o Zboží zájem, LUSIFY provede na své náklady veškeré úkony spojené se zpracováním nabídky Zboží, zejména u Zboží provede kontrolu funkčnosti, zhotoví fotografickou dokumentaci a provede popis.
  7. Zboží. V popisu Zboží je LUSIFY povinen uvést obecné vlastnosti Zboží a skutečnosti o stavu zboží zjištěné při provádění kontroly funkčnosti a fotodokumentaci.
  8. LUSIFY navrhuje Minimální kupní cenu a Startovací kupní cenu. LUSIFY vyzve Uživatele ke kontrole správnosti popisu zboží a vyslovení souhlasu s Minimální kupní cenou a Startovací kupní cenou v IS. Uživatel není oprávněn měnit popis Zboží, Minimální kupní cenu ani Startovací kupní cenu. Uživatel je však oprávněn v případě změny kterékoliv ceny nebo popisu žádat LUSIFY o úpravu, a to prostřednictvím IS, e-mailu nebo Linky Zákaznické podpory. LUSIFY má právo požadavku Uživatele nevyhovět.
  9. V případě, že Uživatel schválí v IS popisu Zboží, Minimální kupní cenu a Startovací kupní cenu, LUSIFY bez zbytečného odkladu vystaví Zboží k prodeji dle vlastního uvážení. Pokud Uživatel do deseti (10) dnů popis zboží, Minimální kupní cenu a Startovací kupní cenu prostřednictvím IS neschválí, má se za to, že s uvedenými údaji souhlasí. Toto ustanovení platí i v případě, kdy LUSIFY Uživatele opakovaně vyzve ke snížení Startovací kupní ceny a Minimální kupní ceny
  10. Pokud LUSIFY má za to, že výše Minimální kupní ceny je nadhodnocená, navrhne Uživateli její snížení. V případě, že Uživatel nebude s navrženým snížením Minimální kupní ceny souhlasit, má LUSIFY právo použít ustanovení bodu 4.5. těchto VOP. LUSIFY je oprávněn navrhnout Uživateli snížení Minimální kupní ceny i opakovaně.
  11. Aktivací příslušné funkce IS Uživatel zároveň prohlašuje, že uvedl správné a přesné informace o počtu, stavu a všech případných vad Zboží. Uživatel dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zboží, není nijak omezen na svých právech v dispozici se Zbožím, že je plně svéprávný, že Zboží nepochází z trestné činnosti, a že Zboží není Zbožím podle bodu 6.2. těchto VOP.
  12. LUSIFY je rovněž oprávněn nabízet Zboží k prodeji prostřednictvím jiných webových portálů, na základě vlastního uvážení LUSIFY.
  13. V případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy a k úhradě Kupní ceny, informuje LUSIFY o této skutečnosti Uživatele prostřednictvím Uživatelského účtu.
  14. Kupní smlouvou se LUSIFY zavazuje převést vlastnické právo a/nebo poskytnout licenci ke Zboží, resp. příslušné dokumenty, zejména licenční nebo registrační klíč a údaje k jejímu uplatnění, které je spojeno s Nabídkou, na třetí osobu, která takové Zboží a/nebo licenci k němu přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Kupní cenu.
  15. Uzavřením Kupní smlouvy a úhradou Kupní ceny vzniká LUSIFY právo na Odměnu.
  16. LUSIFY vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit Odměnu, provizi nebo jiný poplatek, souhrnný daňový doklad, a to se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů. Takto vystavený daňový doklad se považuje za doručení okamžikem zobrazení v Uživatelském účtu.
  17. LUSIFY se zavazuje nejdříve do 21 dnů po vystavení daňového dokladu poslat na základě žádosti Uživatele (aktivací příslušné funkce IS) o proplacení na bankovní účet Uživatele uvedený ve Formuláři Kupní cenu poníženou o Odměnu LUSIFY a případné náklady LUSIFY, které nejsou součástí Odměny. Jednou úhradou může být zaplaceno více Kupní cen za Zboží.
  18. Pokud nedojde k uzavření Kupní smlouvy do dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění nabídky Zboží, má LUSIFY právo označit takové zboží jako neprodejné. V takovém případě je Uživatel oprávněn zahájit s LUSIFY jednání za účelem dosažení dohody ohledně dalšího nakládání se Zbožím, přičemž LUSIFY může na základě takové dohody umožnit (i) Uživateli neprodejné Zboží osobně vyzvednout ze skladu LUSIFY v pracovní době, (ii) neprodejné zboží poslat Uživateli zpět dle Ceníku.
  19. Pokud nedojde k uzavření Kupní smlouvy na Zboží, má Uživatel právo vyžádat se prostřednictvím IS od LUSIFY vrácení Zboží. Vrácení Zboží Uživateli je zpoplatněné dle Ceníku.
  20. Pokud do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy LUSIFY sdělil Uživateli své rozhodnutí o označení zboží za neprodejné, nebude dosaženo dohody o dalším nakládání s neprodejným Zbožím, má LUSIFY právo použít ustanovení bodu 4.5. těchto VOP.
 5. Práva a povinnosti
  1. Uživatel bere na vědomí, že LUSIFY je bez předchozího oznámení oprávněn kdykoli změnit vzhled, formu, resp. uspořádání IS. V takovém případě nevznikají Uživateli jakékoli nároky vůči LUSIFY.
  2. LUSIFY je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy.
  3. Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace VOP a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VOP na Internetových stránkách nebo v Uživatelském účtu.
  4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání IS všechny relevantní platné a účinné právní předpisy. Veškeré škody, které by takto LUSIFY nebo třetím osobám vznikly, a za které by Uživatel odpovídal, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
  5. V případě porušení těchto VOP nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů může LUSIFY zrušit Uživatelský účet. LUSIFY je oprávněn zrušit Uživatelský účet rovněž tehdy, bude-li to z jiných důvodů nezbytné.
  6. LUSIFY je oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost IS či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy IS nebo jiného důvodu na straně LUSIFY nebo třetí osoby.
  7. LUSIFY je oprávněn změnit přístupové údaje k Uživatelskému účtu (uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování služeb. Takto změněné přístupové kódy (uživatelské jméno a heslo) LUSIFY Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.
  8. Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce manipulovat s výsledkem Nabídky a cenou jím nabízeného Zboží způsobem, který mu přinese neoprávněnou výhodu.
  9. LUSIFY má právo kdykoliv jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Uživatelem na pohledávky Uživatele za LUSIFY.
  10. Uživatel nemá právo započíst jakékoliv své pohledávky za LUSIFY na pohledávky LUSIFY za Uživatelem.
  11. Uživatel nemá právo postoupit své pohledávky za LUSIFY třetí osobě bez souhlasu LUSIFY.
  12. LUSIFY je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP nebo i celou Smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Uživatele.
  13. LUSIFY neposkytuje Uživateli ani třetím osobám na zboží žádnou záruku nad rámec zákona, prohlašuje však, že zboží je ve stavu zdokumentovaném v Popisu zboží. Uživatel odpovídá za vady zboží, které bude zboží vykazovat po uzavření Kupní smlouvy oproti množství, jakosti, či provedení zboží, jak bylo Zboží uvedeno v Popisu zboží. Na Zboží není možné uplatnit vady zboží, které byly uvedeny v Popisu zboží nebo byly viditelné na fotografiích. V případě uplatnění vady zboží (kvůli absenci vlastností zboží oproti popisu zboží) v průběhu čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Zboží, je oprávněn k vyřízení takové reklamace LUSIFY za Uživatele. K později uplatněným vadám nebude již přihlíženo. V této souvislosti tak Uživatel zmocňuje LUSIFY ke všem jednáním v souvislosti s uplatněním vad Zboží. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že LUSIFY posoudí reklamaci zboží jako oprávněnou, může LUSIFY jménem Uživatele vrátit zpět Kupní cenu, a to oproti předání nijak nepoškozeného Zboží zpět, tím se má za to, že došlo k odstoupení od Kupní smlouvy. Posoudí-li LUSIFY reklamaci jako neoprávněnou, připraví LUSIFY neoprávněně reklamované zboží zpět k převzetí.
  14. V případě uplatnění vady po uplynutí lhůty čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží dle zákonného oprávnění, nebo uplatnění jakékoliv jiného nároku plynoucího vůči Uživateli z Kupní smlouvy (především nároky z odpovědnosti za škody) budou takové nároky uplatněny přímo vůči Uživateli. Uživatel dává v této souvislosti LUSIFY souhlas k tomu, aby LUSIFY v těchto případech sdělil identifikaci Uživatele (včetně osobních údajů Uživatele) třetí osobě uplatňující takový nárok.
  15. V případě, že LUSIFY posoudí reklamaci jako oprávněnou a dojde k vrácení Zboží, může LUSIFY dle svého uvážení přiměřeně použít ustanovení 4.4. a 4.5. těchto VOP.
 6. Zboží
  1. Každé Zboží musí splňovat parametry maximálních rozměrů, hmotnosti i výše případné hodnoty.
   1. Maximální parametry Zboží jsou: Maximální hmotnost Zboží 20 kg, Maximální délka (nejdelší strana) Zboží 175 cm, Maximální obvodová délka Zboží 300 cm. Maximální výše hodnoty Zboží 50.000 Kč. Vzorec pro výpočet obvodové délky: 2x šířka + 2x výška + 1x délka. Vzorec pro výpočet obvodové délky u tyčoviny: obvod + délka.
  2. LUSIFY vede seznam vyloučeného a zakázaného zboží, který je přístupný na internetových stránkách https://lusify.cz. Seznam je demonstrativním (neuzavřeným) výčtem zboží, které nemůže být vůbec předmětem Smlouvy. LUSIFY je oprávněn tento seznam vyloučeného a zakázaného zboží kdykoliv průběžně doplňovat.
  3. Ze Zboží podle bodu 6.2. jsou vyloučeny zejména komodity:
   1. jejichž vlastnictví nebo držení je podle právních předpisů České republiky zakázáno, omezeno nebo podmíněno zvláštním i podmínkami;
   2. jejichž obsah může způsobit škodu na majetku a zdraví nebo jakákoliv jiná manipulace s nimi může být jinak nebezpečná (zejména výbušniny, vojenská munice, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí) a Zboží, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách;
   3. biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle § 5 zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících s se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
   4. obsahující jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu prostoru nebo vytvoření speciálních podmínek při Službě podle platných předpisů nebo konkrétních okolností;
   5. jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejichž držení je protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost, veřejný pořádek a práva třetích osob;
   6. které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k povaze Zboží a její hmotnosti;
   7. u kterých chybí potřebné doklady a údaje;
   8. živá zvířata, lidské ostatky, kostry, nebo jejichž části;
   9. platné bankovky české i zahraniční měny, šeky, směnky, cenné papíry, zboží mimořádné hodnoty, drahé kovy, umělecké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty.
  4. V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o vyloučené či zakázané Zboží, je rozhodující názor LUSIFY.
  5. LUSIFY si vyhrazuje právo odmítnout Zboží, které nebude v Seznamu uvedeno, jestliže by jeho nabízení, prodej, koupě či užívání mohlo být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohlo mít negativní vliv na dobré jméno LUSIFY.
  6. Uživatel není oprávněn nabízet Zboží vedené v Seznamu jako vyloučené nebo zakázané a rovněž nesmí společně se Zbožím, které není uvedeno na seznamu vyloučeného a zakázaného zboží, požadovat, aby Zboží ze seznamu vyloučeného a zakázaného zboží bylo nabízeno, prodáváno, zasíláno či jinak distribuováno, a to ani jako dar předávaný společně s jiným bezvadným Zbožím.
 7. Export a další prodej
  1. Pokud bude Uživatel chtít exportovat nebo dále prodat kterékoli Zboží, Uživatel sám plně odpovídá za to, že získá potřebná povolení nebo licence, které jsou v některých případech zapotřebí podle právních předpisů ČR, EU, USA a dalších států o omezení exportu.
 8. Osobní údaje a Cookies
  1. Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při Registraci a LUSIFY může všechny podstatné informace týkající se Uživatelů, které uložil zejména jako elektronická data, užívat v souladu s právním řádem České republiky k účelům poskytování Služeb příp. dalších služeb.
  2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů LUSIFY poskytnutých mu při uzavření Smlouvy, Registraci, a to včetně údajů takto poskytnutý při Registraci přes sociální síť provozovatelem této sociální sítě. LUSIFY prohlašuje, že tyto osobní údaje Uživatele bude zpracovávat za účelem provozování IS, případně za účelem vymáhání práv LUSIFY a k marketingovým účelům. Uživatel souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů obchodním partnerům LUSIFY za účelem zasílání marketingových sdělení Uživateli.
  3. Uživatel bere na vědomí, že LUSIFY je oprávněn, popř. povinen předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se prostřednictvím IS dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.
  4. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou od Uživatele získávány na základě Smlouvy. Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Data LUSIFY zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu do jednoho roku od skončení zrušení Registrace, nebo do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi a dále k účelu, který Uživatel výslovně odsouhlasí (zejména jejich využití při marketingových a propagačních akcích, zasílání marketingových materiálů, případně poskytnutí třetím osobám za tímto účelem). Období, pro které Uživatel udělil svůj souhlas, končí písemným odvoláním ze strany Uživatele v listinné podobě zaslaným na adresu sídla LUSIFY. Část osobních údajů může Uživatel po přihlášení do IS prohlížet, kontrolovat a měnit. Registrací nebo uzavřením Smlouvy Uživatel stvrzuje pravdivost poskytnutých údajů, zejména pokud jde o specifikaci svých osobních a kontaktních údajů. Pokud se osobní údaje Uživatele změní nebo jsou nepřesné, je Uživatel povinen bez prodlení tyto aktualizovat nebo LUSIFY o této skutečnosti neprodleně informovat. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o informace ohledně zpracování jeho osobních údajů, o provedení jakékoli změny, opravy nebo likvidace jeho osobních údajů, nebo se obrátit na LUSIFY v případě, že se bude domnívat, že s jeho osobními údaji je nakládáno v rozporu se zákonem.
  5. Pokud Uživatel užije IS, LUSIFY může určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies a prostřednictvím metody clickstream. Informace, které tímto způsobem LUSIFY shromažďuje, zahrnují IP adresu, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené v IS a data a časy návštěvy IS. „Cookie“ je datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče Uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení. LUSIFY využívá soubory cookie v IS pro jeho vylepšení a poskytování Služeb a zajišťování funkčnosti Uživatelům. Soubory cookie jsou základem pro provádění transakcí nebo požadavku, který vzejde od Uživatelů. Mezi příklady patří zapamatování si informací, jak se Uživatel pohybuje stránkou za účelem usnadnění práce pro Uživatele a poskytnutí, pokud možno, vhodné nabídky služeb. Tyto soubory cookie umožňují IS zapamatovat si, jaké možnosti Uživatel zvolil, čímž mu zajišťuje větší funkčnost. Například funkční soubory cookie umožňují IS zapamatovat si nastavení, které je pro Uživatele specifické, jako je výběr země a trvalý stav přihlášení v případě, že si ho Uživatel nastaví. Analytické soubory cookie LUSIFY umožňují shromáždit data související s používáním IS, včetně obsahu, na který Uživatel klikne při prohlížení IS za účelem zlepšení výkonnosti a vzhledu IS. Tyto soubory cookie mohou být poskytnuty třetí straně, tj. poskytovateli analytických nástrojů, ale jsou používány pouze pro účely související s IS. Cílené soubory cookie si pamatují informace týkající se Uživatelova využívání IS, aby LUSIFY Uživateli mohl poskytnout propagační a jiné zacílené informace v IS.
  6. Dále LUSIFY může automatizovaně prostřednictvím metody clickstream získávat záznam obsahu, na který Uživatel kliká při prohlížení IS. LUSIFY může používat také webové analytické nástroje třetích stran, které shromažďují informace o aktivitách návštěvníků IS. Pomocí svého prohlížeče může Uživatel zjistit, jakým způsobem bude upozorněn na příjem některých typů souborů cookies nebo jak lze některé typy souborů cookies omezit nebo zablokovat (zakázat). Internetové prohlížeče nabízí způsoby, jak omezit nebo zrušit soubory cookie. LUSIFY upozorňuje Uživatele na to, že bez souborů cookies pravděpodobně nebude moci používat některé funkce IS.
 9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
  1. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky.
  2. LUSIFY odpovídá za škody vzniklé Uživateli, které mu způsobila zaviněným porušením povinností sjednaných Smlouvou nebo stanovených obecně závazným právním předpisem.
  3. LUSIFY neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie.
  4. LUSIFY neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména provozovateli platebních systémů nebo doručovatelů, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické apod.
  5. LUSIFY neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání IS, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP, ani za škody a újmu takto vzniklou.
  6. LUSIFY neodpovídá za škody vzniklé výpadky IS.
 10. Rozhodné právo, řešení sporů
  1. Vztahy vyplývající z VOP a Smluv se budou řídit a ve všech směrech vykládat podle českého práva, zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn.
  2. Všechny spory vzniklé z VOP nebo ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především zájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.
  3. Případné spory mezi DYNAMEYES s.r.o. a Uživatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Uživatel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené O DR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak DYNAMEYES s.r.o. doporučuje Uživateli nejdříve využít kontakt na DYNAMEYES s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.
  4. Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího odstavce do třiceti dnů, mohou se kdykoliv obrátit na soud. Strany se dohodly a akceptují, že k řešení budou příslušné české soudy. Pokud bude vztah mezi LUSIFY a Uživatelem vztahem mezi podnikateli, potom strany sjednaly, že místně příslušným soudem se určí podle sídla LUSIFY.
 11. Změna VOP, ukončen Smlouvy
  1. V případě vzniku rozumné potřeby změny VOP nebo jejich příloh, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s Uživateli či způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných LUSIFY, a dále pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky partnerů, jejichž služeb užívá LUSIFY k zajištění IS nebo Internetových stránek nebo jakékoliv související služby, je LUSIFY oprávněn jednostranně změnit VOP v přiměřeném rozsahu. Nová verze VOP se však v žádném případě neužije na Smlouvy, které byly uzavřeny ještě za účinnosti předchozí (starší) verze VOP.
  2. Případnou změnu VOP je LUSIFY povinen Uživateli předem oznámit, a to alespoň 14 dní před účinností změny VOP prostřednictvím oznámení na Internetových stránkách nebo v IS po přihlášení do Uživatelského účtu. Součástí oznámení bude rovněž odkaz na znění VOP ve formátu pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby VOP.
  3. V případě, že Uživatel s danou změnou VOP nesouhlasí, má možnost tuto změnu VOP odmítnout, a to ve formě písemné výpovědi doručené do sídla LUSIFY. Neučiní-li tak do jednoho (1) měsíce ode dne oznámení o plánované změně VOP, má se za to, že s novou verzí VOP souhlasí. Za souhlas se změnou VOP se považuje rovněž uzavření nové Smlouvy mezi Uživatelem a LUSIFY.
  4. Podá-li Uživatel výpověď podle odst. 8.3. těchto VOP, uplatní se na veškeré právní vztahy s Uživatelem původní znění VOP. LUSIFY je oprávněn neumožnit Uživateli uzavírání Smluv a jiných operací s Uživatelským účtem, a to až do doby skončení výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem potvrzení přijetí výpovědi LUSIFY a skončí po uplynutí šedesáti (60) dnů od uzavření poslední Smlouvy a dále za předpokladu, že Uživatel splnil vůči LUSIFY všechny své závazky.
  5. LUSIFY má právo Smlouvu vypovědět z důvodu odmítnutí změn VOP Uživatelem. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet prvního dne následujícího po prokazatelném doručení výpovědi. LUSIFY je povinen učinit výpověď (i) v písemné formě zaslané na adresu, kterou Uživatel naposledy uvedl v Uživatelském účtu, anebo (ii) ve formátu pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby prostřednictvím e-mailu zaslaného Uživateli na e-mailovou adresu, kterou tento Uživatel má uvedenu ve svém Uživatelském účtu.
  6. Uživatel má právo i bez udání důvodu vypovědět Smlouvu. Výpověď musí být v písemné podobě a musí být doručena LUSIFY výlučně písemně a doručena na adresu sídla LUSIFY. Tento krok nezbavuje Uživatele povinnosti splnit své závazky k LUSIFY.
  7. V průběhu výpovědní lhůty není Uživatel oprávněn uzavírat nové Smlouvy. Uživatel je během výpovědní lhůty oprávněn činit pouze úkony k dokončení již uzavřených Smluv.
  8. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení nebo sankční nároky LUSIFY).
 12. Závěrečná ujednání
  1. Pokud LUSIFY realizuje jakoukoliv akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se přiměřeně ujednání VOP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce. Akce může být omezena časově a/nebo může mít i jiné další podmínky a omezení. LUSIFY si vyhrazuje právo akci kdykoli zrušit.
  2. Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VOP jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.
  3. Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a/nebo VOP nebude představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou Stranu nebo jejím jménem. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a/nebo VOP nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a/nebo VOP nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a/nebo VOP.
  4. Pokud VOP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá.
  5. Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.
  6. Smluvní strany si sjednaly, že v jejich závazku se nebude přihlížet k obchodním zvyklostem podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.
  7. Do platných VOP lze nahlížet v IS.
  8. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. především prostřednictvím IS, a dále prostřednictvím emailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.
  9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 6. 2020.

Jste připraveni prodat svůj

starý ?